Facebook Password Recovery

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Facebook Password Recovery
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 10 Dec 14
Nhà phát triển: Rafal Jelitto
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 8
Kích thước: 1258 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Chương trình đơn giản để đọc một mật khẩu cho dịch vụ Facebook. Mật khẩu được đọc từ trình duyệt như Safari, Firefox, Chrome, Opera và Internet Explorer. Tất cả dữ liệu đọc có thể được lưu vào file oraz gửi đến điện toán đám mây.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

MaiGuard
MaiGuard

6 May 15

Password ID
Password ID

10 Jan 17

1Password
1Password

27 Apr 18

Ý kiến ​​để Facebook Password Recovery

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!