Liên kết được tài trợ:

XMLBlueprint XML Editor là một trình soạn thảo XML trị giá và mạnh mẽ cho nền tảng Windows. Người sử dụng thường xuyên sẽ được hưởng tốc độ của nó và tính dễ sử dụng. Người sử dụng sẽ đánh giá cao sự hỗ trợ XML-chất lượng cao của nó, chẳng hạn như bối...

XML Copy Editor

XML Copy Editor 1.2.0.9

Một nhanh, không có biên tập kiểu XML với Schema / RELAX xác nhận, làm nổi bật cú pháp, và gấp và bổ sung thẻ tag. XML Copy Editor là một ứng dụng được thiết kế để được nhanh, không có biên tập kiểu XML Schema với DTD / XML / RELAX NG xác nhận, XSLT,...

XMLSpear

XMLSpear 3.20

XMLSpear là một trình soạn thảo XML miễn phí. Người sử dụng XML có kinh nghiệm sẽ tìm thấy nhiều tính năng tiên tiến trong việc chứng thực các tập tin. Các trình biên tập văn bản bao gồm rất hữu ích cho việc chỉnh sửa các tập tin văn bản đơn giản (các...

Liên kết được tài trợ:

XmlPad

XmlPad 3.0.2a

XMLPad được dựa trên các công cụ độc đáo tùy chỉnh phát triển XML parser thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn W3C xuất bản bởi WMHelp.com. Tính năng của XMLPad bao gồm: XML mạnh mẽ và biên tập DTD với cú pháp tô màu, số dòng, yếu tố định vị phạm vi, và trợ...

Như tên cho thấy, Free XML Validator là một công cụ cho phép người sử dụng để xác nhận các tập tin đó và nhận ra sai sót nếu có. Kể từ khi các tập tin này là rất quan trọng đối với các nhà phát triển phần mềm và quản trị, nó làm cho tinh thần để tải và sử...

Liên kết được tài trợ:

Sitemap Writer Pro là một công cụ phần mềm cho phép bạn tạo và giữ up-to-date sitemap cho trang web của bạn. Sitemap Writer Pro giúp cho việc tạo và chỉnh sửa một sitemap dễ dàng. Với chương trình này bạn có thể tự động tạo sitemap cho trang web của bạn,...

XmlSplit

XmlSplit 2.4

XmlSplit cung cấp một số phương pháp tách XML kích thước bất kỳ thành nhiều hơn, nhỏ hơn, các file XML well-formed. Nhiều thông số cung cấp cho kiểm soát nơi để chia XML. Nó là một XML splitter dòng lệnh chạy từ một kịch bản hay Windows command prompt. Có...