Liên kết được tài trợ:

Altova MapForce 2018 Professional Edition là một công cụ lập bản đồ dữ liệu đồ hoạ để chuyển đổi giữa các định dạng tệp tin XML, cơ sở dữ liệu và các tệp phẳng. Công cụ lập bản đồ dữ liệu hình ảnh từng đoạt giải thưởng này sẽ chuyển đổi dữ liệu ngay lập...

Liên kết được tài trợ:

Easy XML Converter

Easy XML Converter 1.3.2 Cập nhật

Trình chuyển đổi XML dễ dàng giúp chuyển đổi các tệp XML thành nhiều định dạng khác nhau. Trình chuyển đổi XML dễ dàng cũng có một màn hình trợ giúp cho bạn biết bảng nào (các phần tử) có liên quan với nhau. Những gì bạn muốn chuyển đổi, chọn từ chế độ...

Liên kết được tài trợ:

Altova MapForce Basic Edition

Altova MapForce Basic Edition 2017r3sp1 Cập nhật

Altova MapForce 2017 Cơ bản Edition là công cụ lập bản đồ dữ liệu XML để chuyển đổi dữ liệu XML trong một định dạng sang bất kỳ định dạng XML khác. MapForce chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức hoặc tự động tạo ra mã chuyển đổi dữ liệu XSLT 1.0 hoặc XSLT 2.0...

Altova SchemaAgent

Altova SchemaAgent 2017r3sp1 Cập nhật

Altova SchemaAgent 2017 là một công cụ đồ họa để phân tích và quản lý các Schemas XML, các cá thể XML, các tệp XSLT và các mối quan hệ tệp WSDL cũng như xem các tệp được sử dụng trong dự án lập bản đồ dữ liệu Altova MapForce. SchemaAgent tự động tìm các...