Liên kết được tài trợ:

Arclab Web Form Builder

Arclab Web Form Builder 4.41 Cập nhật

Trình tạo Biểu mẫu Web Arclab tạo dễ dàng để tạo các biểu mẫu HTML / php và gửi e-mail dưới dạng Văn bản, HTML hoặc XML. Trình tạo biểu mẫu web HTML hỗ trợ biểu mẫu đơn và đa dạng, tải lên tệp (tệp đính kèm) và autoresponders. Tạo liên hệ hoặc đơn đặt...

ASP Report Maker

ASP Report Maker 9.0.1 Cập nhật

ASP Report Maker là một công cụ báo cáo mạnh mẽ mà có thể tạo ra ASP động (Active Server Pages) báo cáo web từ một cơ sở dữ liệu Microsoft Access hoặc khác ADO Data Source. Bạn ngay lập tức có thể tạo chi tiết và tóm tắt báo cáo trực tiếp hoặc Crosstabs...

APItest

APItest 1.2

APItest là một ứng dụng dòng lệnh dành cho các nhà phát triển web hoặc các chuyên gia CNTT để kiểm tra các API dựa trên web. Với nó, bạn có thể kết nối với bất kỳ máy chủ, gửi dữ liệu và phân tích các kết quả. Windows và Linux mã nhị phân có sẵn. Dưới đây...