Liên kết được tài trợ:

Các Layer2 Mây Connector for Microsoft SharePoint và Office 365 tích hợp và đồng bộ các nguồn dữ liệu bên ngoài địa phương hoặc dựa trên đám mây của bạn với danh sách SharePoint và thư viện, ví dụ: cơ sở dữ liệu bên ngoài, các tập tin, hệ thống ERP / CRM:...

New Super Mario Forever 2012

New Super Mario Forever 2012 1.43 Cập nhật

Đây là sự tiếp nối mới nhất của Super Mario 3: Mario Forever. Điều này là hoàn toàn trò chơi mới. Nhập vào thế giới của New Super Mario Forever 2012 cuộc chiến trên tám bản đồ lớn chứa đầy với nhiều mức độ và giai đoạn bí mật. sử dụng nhiều powerups như...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: