Liên kết được tài trợ:

Các thay đổi được thực hiện trong phiên bản trình điều khiển mới 2017_TTRS_6: - Thêm hỗ trợ cho các bánh xe có thể tháo rời mới (Thách thức TM Sparco P310 / TM RALLY Sparco R383 / TM Open Wheel / các bánh xe có thể tháo rời sắp tới khác). - Thêm phần mềm...

Các thay đổi được thực hiện trong phiên bản trình điều khiển mới 2017_TTRS_6: - Thêm hỗ trợ cho các bánh xe có thể tháo rời mới (Thách thức TM Sparco P310 / TM RALLY Sparco R383 / TM Open Wheel / các bánh xe có thể tháo rời sắp tới khác). - Thêm phần mềm...

Các thay đổi được thực hiện trong phiên bản trình điều khiển mới 2017_TTRS_6: - Thêm hỗ trợ cho các bánh xe có thể tháo rời mới (Thách thức TM Sparco P310 / TM RALLY Sparco R383 / TM Open Wheel / các bánh xe có thể tháo rời sắp tới khác). - Thêm phần mềm...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: