Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn chuyển bảng và truy vấn giữa MS Access và cơ sở dữ liệu FoxPro của họ. Phần mềm này sẽ tạo ra các lệnh SQL cần thiết cho nhập khẩu và xuất khẩu cho bạn. Có một tính năng tiên tiến cho các tùy...

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn trích xuất hình ảnh từ một hoặc nhiều tập tin PDF. Các hình ảnh sẽ được chiết lưu dưới định dạng JPG / JPEG (để chỉnh sửa dễ dàng). Bởi ngay lập tức giải nén hình ảnh, phần mềm này sẽ giúp bạn...

Liên kết được tài trợ: