Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp giải pháp cho người dùng muốn sửa đổi dữ liệu ngày và giờ của nhiều tệp. Người sử dụng chỉ cần thêm các tập tin hoặc toàn bộ một thư mục, chọn việc sửa đổi ngày tạo, ngày truy cập hoặc ngày sửa đổi trước khi bắt đầu chuyển đổi. Phần...

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho người dùng muốn có một máy thu âm kỹ thuật số. Người sử dụng chỉ đơn giản thiết lập số lượng nhịp mỗi phút và chọn một số nhịp mỗi thanh (từ 2 -6) trước khi bắt đầu đếm. Công cụ không biến đổi này có thể là một sự...

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho người dùng muốn nén kích thước tệp của một hoặc nhiều tệp EPS. Người sử dụng chỉ cần thêm các tập tin yêu cầu hoặc toàn bộ một thư mục trước khi chọn tùy chọn giảm. Với phần mềm tiết kiệm thời gian này, một số lượng...