Liên kết được tài trợ:

Các Dotnet Barcode Recognition Decoder SDK đọc nhiều loại mã vạch trong C #, VB.NET và Visual Studio từ một DLL duy nhất đó là 100% mã được quản lý, mạnh mẽ có tên và chữ ký số. Các loại mã vạch được hỗ trợ bao gồm Code-39, Code-128, GS1-128, Code-93,...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Dễ dàng thêm mã vạch phía máy chủ năng động cho các ứng dụng web với ASP (Active Server Pages) Streaming Server cho mã vạch tuyến tính IIS (Internet Information Server cho Microsoft) Component. Thành phần này sẽ tạo ra mã vạch trong ASP script và tương...

đọc thêm
IDAutomation Security Fonts

IDAutomation Security Fonts 15.2 Cập nhật

Fonts an IDAutomation của được sử dụng để in một cách an toàn văn bản, tên và số tiền tệ trên tài liệu an toàn cao, chẳng hạn như một chi phiếu ngân hàng, trong một cách mà không thể dễ dàng thay đổi và có thể ngăn chặn giả mạo. Gói này bao gồm 4 Fonts...

Liên kết được tài trợ:

Các IDAutomation .NET Barcode Font mã hóa hội & DLL là một công cụ Font được sử dụng để định dạng chuỗi cho IDAutomation Barcode Fonts trong Microsoft .NET Framework. Sản phẩm này hỗ trợ tất cả các phông chữ mã vạch tuyến tính tiêu chuẩn cũng như các Font...

đọc thêm