Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

SharpEye

SharpEye 2.68.01

nhạc Scan với rất hoan nghênh quét nhạc phần mềm SharpEye của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng SharpEye quét và chuyển đổi nhạc tờ in thành một tập tin ký hiệu âm nhạc hoặc một tập tin MIDI mà sau đó có thể được nhập khẩu vào một chương trình ký hiệu âm nhạc...