Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

gPhotoShow Pro

gPhotoShow Pro 7.4.1.841 Cập nhật

gPhotoShow Pro là một dễ sử dụng make-bạn-của slide ảnh hiển thị hoặc bảo vệ màn hình. Nó có thể hiển thị một số lượng không giới hạn các hình ảnh, video, hình ảnh toàn cảnh, flash (swf) và các trang web. gPhotoShow cũng có thể tạo các trình diễn tìm...

Liên kết được tài trợ: