Liên kết được tài trợ:

FlashLAB

FlashLAB 1.0.0.0

Với công cụ này người dùng có thể đánh giá rủi ro do sét đánh. Công cụ được chia thành một vài tab để tạo thuận lợi cho người sử dụng chèn dữ liệu. Với công cụ này người sử dụng có thể thực hiện phân tích kinh tế để giảm thiểu tổng chi phí bảo vệ. Hơn...

Phần mềm khảo sát đất đai miễn phí này được thiết kế cho những người điều tra đất, kỹ sư và các nhà khảo cổ học sử dụng. Chương trình này thực hiện tính toán cho một cuộc giải phẫu ba điểm. Kỹ thuật khảo sát đất này cho phép xác định vị trí của một điểm...

Nhà thiết kế P & ID hoàn hảo không chỉ cho quy trình p & id chuyên nghiệp, nhà máy p & id, hoá chất p & id, phân phối p & id, mà còn quyền lực p & id, xử lý nước pfd ... và đó chỉ là sự khởi đầu! Vẽ P & ID với các hình dạng được xác định trước bằng cách...

Liên kết được tài trợ:

Euro Anzan

Euro Anzan Eanzan0

Chương trình có thể định cấu hình cao, trong đó giáo viên có quyền kiểm soát. Bao gồm các mức cho chidren nơi các số được thêm vào được đại diện bởi dấu chấm. Các lệnh RePag hoặc AvPag có thể được sử dụng để tạo ra một thao tác mới trong đó người ta có...

Combi

Combi 1.3

Các ứng dụng tính: Kết hợp, Kết hợp với sự lặp đi lặp lại Các biến thể, Các biến thể với sự lặp lại Các phép hoán vị, Các hoán vị với sự lặp lại Sự phát triển của Newton (a + b) ^ n Các công thức tính toán được trình bày bên cạnh. Mặc dù...

Liên kết được tài trợ:

Reack

Reack 2.0

Phản ứng hóa học: cân bằng và tính toán tỷ khối lượng giác Với chương trình này bạn có thể: Giới thiệu hoặc nhập (từ cơ sở dữ liệu) các phản ứng hóa học Cân bằng phương trình hóa học và xác minh kết quả hoặc để cho ứng dụng cân bằng nó Thực hiện...

Integers

Integers 1.3

Chương trình này tập trung vào các số nguyên, với các khả năng tính toán: Tính toán của N! Phân Tích Số Chuyển đổi số nguyên sang / cơ thể: nhị phân, bát phân, thập lục phân và một số tùy ý mà người dùng có thể chọn. Số ước chung lớn nhất và ít...