Liên kết được tài trợ:

RAIDer

RAIDer 3.5 Cập nhật

RAIDer là viết tắt của RAID Register. RAID là chữ viết tắt của Rủi ro, hành động, vấn đề, khuyết tật. RAIDer giúp cho Giám đốc Dự án ghi lại và theo dõi chúng. Gói hỗ trợ Quản lý Dự án để thực hiện các công việc như quản lý rủi ro, hành động, vấn đề và...

Librarian

Librarian 1.4 Cập nhật

Thủ thư là một công cụ mạnh mẽ cho phép Quản lý dự án và toàn bộ nhóm theo dõi các tài liệu dự án cho dù họ ở đâu. Nó duy trì một sổ đăng ký, đáp ứng các yêu cầu của PMI & CMM, nhưng cũng cho phép ghi lại vị trí sao chép cứng và mềm của chúng. Nó cũng có...

Liên kết được tài trợ:

myPlan

myPlan 3.0

! MyPlan là một hệ thống lập kế hoạch người sử dụng thân thiện nhưng linh hoạt, với đó bạn có thể quản lý các loại lịch biểu khác nhau cho công ty của bạn. Nó thường được đề nghị cho các công ty nhỏ hoặc các công ty thường phải lên lịch nhân viên, máy...

Liên kết được tài trợ:

MeetingFuel

MeetingFuel 4.3.3 Cập nhật

MeetingFuel là công cụ được lựa chọn cho các chuyên gia tạo điều kiện cho nhiều cuộc họp hàng tuần. Nó sẽ tự động tạo ra một chương trình nghị sự chuyên nghiệp trong Word với tất cả các chi tiết cuộc họp: ngày, giờ, chủ đề, địa điểm, người tham dự, số...