Liên kết được tài trợ:

IP Address Menu

IP Address Menu 9.0 Cập nhật

Bạn muốn hiển thị địa chỉ IP hiện tại của bạn trong thanh menu? Bạn muốn hiển thị tên người dùng, tên máy tính, địa chỉ IP, subnet mask và địa chỉ MAC của mỗi giao diện mạng của bạn cùng một lúc? Bạn muốn máy Mac của bạn để tự động gửi một email hoặc tải...