Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Workrave

Workrave 1.9.0 Cập nhật

Workrave là chương trình hỗ trợ phục hồi và ngăn ngừa chấn thương lặp đi lặp lại (RSI). Chương trình thường xuyên thông báo cho bạn để có vi-tạm dừng, nghỉ ngơi và hạn chế bạn đến giới hạn hàng ngày của bạn. Vui lòng tham khảo tính năng so sánh để biết...