Liên kết được tài trợ:

WordWeb

WordWeb 8.11 Cập nhật

Từ điển / từ điển này có thể được sử dụng để tra cứu từ của hầu hết các chương trình. Ngoài việc hiển thị các định nghĩa ý nghĩa và từ đồng nghĩa, WordWeb có thể tìm thấy các bộ từ liên quan. Cơ sở dữ liệu có hơn 160.000 từ gốc và 222.000 ý nghĩa nhiều...

Liên kết được tài trợ:

First French

First French 1.2.0

Tiếng Pháp đầu tiên thích hợp cho trẻ em ở độ tuổi đi học tiểu học và tiểu học vì không có khả năng đọc. Có một tùy chọn để hiển thị văn bản của những gì bạn nghe, và nếu được chọn, sau đó nhấp vào văn bản cho phép bạn nghe những từ được lặp lại. Chương...

Liên kết được tài trợ: