Liên kết được tài trợ:

Hermetic MultiFile Search

Hermetic MultiFile Search 9.26 Cập nhật

Phần mềm Windows để lập chỉ mục và tìm kiếm tệp Word docx, tệp HTML, tệp văn bản hoặc các tệp tương tự trong bất kỳ thư mục nào của đĩa cứng, CD-ROM. Nó lập chỉ mục mọi từ trong mỗi tập tin, và bất kỳ tập tin nào có chứa một tập hợp các từ cụ thể có thể...

Liên kết được tài trợ:

Document Converter Server

Document Converter Server 1.31 Cập nhật

Bộ chuyển đổi tài liệu cung cấp giải pháp chuyển đổi hàng loạt song song khối lượng lớn chạy như một dịch vụ Windows. Bộ chuyển đổi tài liệu đi kèm với tiện ích Quản lý Dịch vụ cung cấp giao diện người dùng dễ sử dụng để định cấu hình Dịch vụ Chuyển đổi...

Liên kết được tài trợ: