Liên kết được tài trợ:

Papers

Papers 3.4.7 Cập nhật

Các bài báo không chỉ muốn các tệp PDF của bạn, nó sẽ sẵn sàng tổ chức tất cả các tài liệu của bạn, dù đó là tài liệu từ, bảng tính, bản trình bày, áp phích, biên lai đã được quét và nhiều hơn thế nữa. Các bài báo thậm chí còn có không gian dành riêng cho...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: