Liên kết được tài trợ:

Từ năm 1991 AutoPrice là sự sáng tạo catalô đầu và cập nhật phần mềm cho Adobe InDesign và QuarkXPress người sử dụng. Đã được sử dụng bởi hàng trăm người biên mục trên toàn thế giới, cung cấp AutoPrice liên kết phức tạp của tài liệu InDesign để bất kỳ cơ...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: