Liên kết được tài trợ:

Stellar Phoenix Cơ sở dữ liệu sửa chữa cho MySQL là một tiện ích hiệu quả và an toàn để sửa chữa hỏng hoặc hư hỏng bảng InnoDB và MyISAM bảng cơ sở dữ liệu MySQL. Công cụ này có hiệu quả thu hồi tất cả các đối tượng MySQL như các bảng, các mối quan hệ,...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: