Liên kết được tài trợ:

SQL BAK Reader

SQL BAK Reader 4.0.0.28 Cập nhật

SQL BAK Reader là một ứng dụng Windows có thể hiển thị các chi tiết của một tệp sao lưu SQL Server, mà không yêu cầu một cá thể SQL Server sẵn có. Nó nhận được thông tin sao lưu trực tiếp từ đầu của mỗi tập sao lưu được lưu trữ trong tệp sao lưu. Có ích...

Liên kết được tài trợ:

DBF Converter

DBF Converter 5.47 Cập nhật

DBF Converter là một chương trình chuyển đổi. Nó có một giao diện tương tự như Wizard quen thuộc nhưng cũng có thể được sử dụng như là một tiện ích dòng lệnh để xử lý tệp hàng loạt. DBF Converter hỗ trợ tất cả các định dạng trao đổi dữ liệu hiện đại,...

Liên kết được tài trợ: