Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

EF AutoSync Portable (64-bit)

EF AutoSync Portable (64-bit) 2.80 Cập nhật

EF AutoSync là một công cụ thực tế để đồng bộ hóa dữ liệu tự động giữa PC và các thành phần khác như ổ USB, ổ cứng gắn ngoài, máy tính khác ... Phần mềm dễ sử dụng được thực hiện cho bạn các hoạt động như lưu trữ, sao chép, sao lưu dữ liệu, cập nhật, đưa...