Liên kết được tài trợ:

Document Converter Server

Document Converter Server 1.35 Cập nhật

Bộ chuyển đổi tài liệu cung cấp giải pháp chuyển đổi hàng loạt song song khối lượng lớn chạy như một dịch vụ Windows. Bộ chuyển đổi tài liệu đi cùng với tiện ích Quản lý Dịch vụ cung cấp giao diện người dùng dễ sử dụng để định cấu hình Dịch vụ Chuyển đổi...

Liên kết được tài trợ:

Hermetic Word Frequency Counter

Hermetic Word Frequency Counter 19.37 Cập nhật

Phần mềm này quét tệp tin docx của Microsoft Word hoặc tệp tin văn bản (bao gồm tệp HTML và XML) bằng văn bản được mã hoá qua ANSI hoặc UTF-8 và đếm các tần số của các từ khác nhau. Các từ được tìm thấy và hiển thị có thể được sắp xếp thứ tự bảng chữ cái...

Liên kết được tài trợ:

phần mềm thanh toán miễn phí để quản lý tài khoản khách hàng, báo giá, đơn đặt hàng, thanh toán, hóa đơn và áp dụng thanh toán. Làm cho doanh nghiệp của bạn vượt trội với giao diện trực tuyến để có nhiều người dùng có thể tạo hóa đơn, báo cáo và áp dụng...