Liên kết được tài trợ:

PDF Plus là một bộ xử lý PDF mạnh giúp bạn hợp nhất, chia nhỏ, đánh dấu và cắt các tài liệu PDF chỉ trong ba bước đơn giản. Ví dụ: nếu bạn muốn watermark một bộ tài liệu PDF bằng logo của công ty bạn, PDF Plus sẽ thực hiện công việc chỉ trong vài giây....

Liên kết được tài trợ:

Standard Accounts

Standard Accounts 8.4.140007 Cập nhật

Ứng dụng Lập hoá đơn, Báo cáo và Lập kế hoạch được thiết kế cho các doanh nghiệp năng động. Dễ dàng thiết lập và dễ sử dụng. Không có giới hạn thời gian. Giao dịch không giới hạn. Từ một người nhỏ đến một công ty đa người, Standard Accounts sẽ phát triển...

Liên kết được tài trợ:

Biểu mẫu Bản kê khai Lãi và Lỗ là một mẫu Excel để chuẩn bị báo cáo của công ty. Nó còn được gọi là báo cáo thu nhập. Nó được sử dụng để đo lường hiệu suất tài chính của công ty trong kỳ kế toán đặc biệt. Một công ty sẽ được công bố lợi nhuận nếu nó mang...